Dataskyddsbeskrivning

Västra Nylands handelskammare dataskyddsbeskrivning

Registeransvarig

Västra Nylands handelskammare (VNHK), Elin Kurcksgatan 2 C, 10300 Karis

Tel. 044 493 2055
FO-nummer: 0351612-5

Kontaktperson i registerärenden: Tommi Knaapinen, tommi.knaapinen@chamber.fi eller Heidi Nyman, heidi.nyman@chamber.fi

Registrets namn

Medlems-, kund- och intressentgruppsregister

Registrets användningssyfte och rättslig grund

 • på basen av handelskammar- och föreningslagen,
 • uppgifter nämnda i VNHK:s stadgar
 • medlems-, expert- eller övriga intressentrelationer
 • marknadsföring och erbjudande av tjänster, produkter
 • kundkommunikation
 • upprätthållande och delgivning av kontaktuppgifter
 • erläggande av betalning, arvode, ersättning eller indrivning
 • förfrågningar, statistik och övrig forskning

VNHK sköter också om legaliseringen av utrikeshandelsdokument.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

 • behandling samt analysering av medlems-, kund- och intressentgrupper
 • erbjudande av produkter och tjänster, kundinformation och marknadsföring (utbildning, nyhetsbrev, evenemang, rådgivningstjänst)
 • Utvecklande av produkter och tjänster
 • Uppgörande av förfrågningar, statistik samt forskning

Personuppgifterna insamlas direkt från den registrerade, från offentliga källor som berör personens ställning, uppgifter samt skötsel av dessa i offentliga samfund, näringslivet, föreningsverksamheten eller i annan motsvarande verksamhet.

Utlämnande av personuppgifter

 • Vi kan ge ut personuppgifter åt våra samarbetspartners, exempelvis åt Centralhandelskammaren.

Registrets datainnehåll

VNHK:s insamlade personuppgifter

 • Basuppgifter: namn, titel, arbetsbeskrivning, organisation, betjäningsspråk
 • Kontaktuppgifter, adress, telefonnummer, e-post
 • Uppgifter relaterade till fakturering så som kontonummer
 • Behövliga uppgifter för deltagare i möten, evenemang eller användande av annan service.
 • Digitalt insamlade data: teknisk information och ”cookies” samt information i anslutning till övrig motsvarande teknik som VNHK skickar till digitala enheter (datorer, mobiler)

Personuppgifter raderas från behandling

VNHK behandlar personuppgifterna så länge VNHK har ikraftvarande grund för ändamålet samt under en skälig tid därefter, om behandling av personuppgifter anses vara nödvändigt för att betjäna den allmänna nyttan eller vid arkivering, vetenskaplig eller historisk forskning eller för statistiska ändamål

Skyddandet av personuppgifter

VNHK behandlar personuppgifter på ett tryggt sätt som uppfyller lagstiftningens krav.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få information om vilka personuppgifter som insamlats samt behandlas. Personen kan be om radering, rättelse eller uppdatering av insamlade uppgifter.

Den registrerade har också rätt att neka till direktmarknadsförening eller annan marknadsförening av uppgifterna samt att uppgifterna förmedlas vidare.