Historik

Västra Nylands handelskammares tillkomst

Som en följd av att Finland efter andra världskriget utarrenderat Porkala område hade de naturliga förbindelserna mellan Helsingfors och Västra Nyland avbrutits. Näringslivet i Västra Nyland kände sig isolerat från Helsingfors Handelskammares övriga verksamhetsområde och det västnyländska näringslivet började känna ett allt starkare behov av att inrätta en egen handelskammarförening för bevakandet av landsdelens specialintressen. Tanken väcktes redan i början av 1946 i tidningspressen och senare samma år höll Handels & Industriföreningen i Ekenäs , Handels & Hantverkargillet i Ekenäs samt Ekenäs Svenska Köpmannaförening ett möte och tillsatte därvid en kommitté för att bereda frågan. I denna beredningskommitté invaldes magister V.E Nordström, bankdirektör J.O.Nordman, målarmästare W. Westerholm, redaktör F. Jernström, urmakare Joh. Roos, guldsmed Anton Linderman, kontorschef John Ekholm, ingenjör H. Stenbacka och hovr. ausk. R. Grönqvist. Till sekreterare utsågs C. Catani.

För att finansiera verksamheten inbetalade de konstituerande föreningarna totalt 10.000 mark. Senare erhölls av en privatperson 1.340 mark. Ekenäs Tryckeri Ab erbjöd sig att gratis trycka de första cirkulären och gav även senare rabatt på alla tryckalster som beställdes.

Värvningen av medlemmar började omedelbart. Sekreteraren sände 300 cirkulär till svenskspråkiga industrier, affärsmän, handlande och andra personer, som ansågs möjligtvis ha ett intresse för saken. För att inbespara trycknings- och andra kostnader sändes cirkulären enbart på svenska. Finskspråkiga medlemmar försökte sekreteraren värva genom personliga besök bl.a. i Lojo, Karis, Hangö och Pojo. Telefonvärvning användes även flitigt. Delokala industri- och köpmannaföreningarna på de olika orterna hjälpte även till med medlems-anskaffningen med stor framgång, i synnerhet i Hangö och Lojo.

Sedan 214 medlemmar preliminärt anmält sig, varav 74 från Ekenäs, 60 från Hangö, 45 från Lojo, 20 från Karis och 15 sammanlagt från landsorten, sammakallades ett möte i Ekenäs den 21 november 1946 med representanter från de olika orterna. Vid detta möte beslöt man, att en självständig handelskammarförening för Västra Nyland, omfattande städerna Hangö och Ekenäs, köpingarna Karis och Lojo samt socknarna Lojo l.k., Sammatti, Karislojo, Pojo, Tenala, Bromarf, Ekenäs l.k., Snappertuna, Ingå och Sjundeå skulle bildas. Handelskammar-föreningens hemort skulle bli Hangö stad, som utfäst sig att stöda föreningen genom att delta med hälften av ombudsmannens lön. Handelskammarföreningens namn skulle bli Västra Nylands Handelskammarförening – Länsi-Uudenmaan Kauppakamariyhdistys.

Häradshövding Österberg utarbetade stadgar för föreningen, vilka med små ändringar godkändes av de övriga representanterna. Likaså uppvaktade han Centralhandelskammaren, som inte hade något att invända emot bildandet av en självständig handelskammare för Västra Nyland.

Den 1 mars 1947 sammankom ett 40-tal medlemmar från olika orter till ett sammanträde i Ekenäs. Vid detta möte godkändes stadgarna och ett slutligt beslut farttades, att Hangö stad skulle bli föreningens hemort. Samtidigt beslöts, att verksamheten t.v. skulle finansieras genom frivilliga bidrag. En interemistisk styrelse bestående av fyra personer från var och en av de vid mötet företrädda orterna tillsattes.

Den interemistiska styrelsen valde inom sig ett arbetutskott bestående av sammma personer som det tidigare arbetsutskottet. Herr Catani fungerade som sekreterare och interemistisk ombudsman. Bidragen till att täckka grundläggningskostnaderna betalades av Hangö Svenska Köpmannnaförening, Arbetsgivarföreningen i Hangö Handelsfullmäktigge i Hangö, totalt 10.000 mark. Ungefär samtidigt donerade Ab J. Aug. Berglund för samma ändamål mk 10.000.

Ombudsmannen påbörjade omedelbart arbetet att få in de minst 200 stycken medlemsförbindelser, som krävdes för att stadgarna skulle godkännas av handels- och industriministeriet. För detta ändamål skickades ca 250 stycken medlemskort till de företag och enskilda som tidigare preliminärt anmält sig till medlem, jämte ett cirkulär, där en önskan om en snabb returneringen av medlemskortet framfördes. I slutet av maj hade dock endast 145 kort erhållits i retur. De återstående inflöt sedan mycket långsamt, och först i oktober 1947 hade medlemsantalet 200 uppnåtts. Handels- och industriministeriet godkände den 18 december 1947 stiftelseurkunden jämte stadgarnna.

Efter att stadgarna hade blivit godkända anslöt sig även Oy Fiskars Ab, Billnäs Ab och Lojo Kalkverk Ab. Dessutom hade ytterligare ett par tiotal medlemmar från Karis och Hangö anslutit sig varmed antalet medlemmar hade stigit till 224 stycken, varav 83 från Hangö, 66 från Ekenäs, 25 från Karis, 34 från Lojo och 16 från de övriga orterna.

Vid det konstituerande mötet i Ekenäs den 11.februari 1948 kunde sålunda Västra Nylands Handelskammarförening förklaras grundad.

Handelskammarens verksamhet

Sedan bygynnelsen har Västra Nylands Handelskammare verkat för att västra Nyland skall vara en bra hemort för företagen. Målsättningen är att handelskammaren är en särpräglad sakkunnigorganisation som verkar på kontaktytan mellan näringslivet och myndigheterna och som samtidigt fungerar som en effektiv drivkraft för näringslivet och dess målsättningar.

Arbetsuppgifterna har sedan starten varit mycket skiftande.Efter att verksamheten hade börjat strävade man att förbättra vägförhållandena. Vägsträckan Lojo – Hangö uppgjordes av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen på förslag av handelskammaren. Även många andra vägfrågor förutom denna “livsnerv” berördes av handelskammaren. Intressebevakning omfattade även bl.a. regionplanefrågor, postförbindelser och övrig kommunikation (telefontrafik) samt projekt för att främja sysselsättningen och etableringen av nya företag i regionen.

Under årens lopp har målsättnigen preciserats. Handelskammaren utgår ifrån att västra Nyland blir en region, som har en stark image inom företagsamhet och kunnande och vars språkfärdighet bildar en utmärkt grundval för internationell aktivitet. För att uppnå målsättningen förutsätts förutom åtgärder från handelskammaren också ett närmare samarbete av alla parter över kommungränserna.

Intressebevakningen sker i trafikutskottet, industriutskottet och revisionsutskottet. På lokal nivå har sektionerna i Lojo, Karis, Ekenäs och Hangö en viktig roll. Intressebevakningen omfattar även i dag trafikförbindelser och –politik. Trafikutskottets huvudmål har varit riksväg 25:s grundförbättring som nu framskrider enligt plan (Hangö-Skogby delen). I fortsättningen utgör ett viktigt grundförbättringsmål vägsträckan vid Svartå och Mjölbolsta. En annan viktig målsättning för trafikutskottet är byggandet av Karis västra omfartsväg.

Handelskammaren strävar till närmande och aktivitet mellan näringsliv, myndigheter samt övriga nära företagen stående aktörer. I riktlinje härmed har man i industriutskottet beslutat utvärdera och behandla frågor i anknytning till kommunernas näringspolitiskastrategier. Industriutskottets arbete omfattar i dag även personal- och skolningsfrågor för att säkra att industrin har tillgång till ändamålsenlig arbetskraft i framtiden.

Handelskammaren fyller en viktig roll som arrangör av skolningstillfällen i aktuella ärenden. Utbildningen ordnas på olika ställen inom handelskammarens område på svenska och finska beroende på medlemsföretagens behov. Utbildningen omfattar kurser i bl.a. beskattning, bokföring, utrikeshandelns dokument och tullfrågor.

Handelskammarinfot utgör det viktigaste instrumentet för kontakten till medlemmarna. Infot utkommer ca 10 gånger per år och kan distribueras till medlemmarna även elektroniskt. Handelskammarens hemsidor är www. westernnyland.chamber.fi och e-mail adress office@ weternnyland.chamber.fi.

Medlemsföretagen erbjuds också den Internationella Handelskammarens tjänster i World Chamber Net. Av dessa tjänster är den viktigaste den internationella affärskontaktservicen GBX avsedd för företag med export eller import.

En viktig del av handelskammarens verksamhet i dag är bekräftandet av utrikeshandels-dokument (ursprungsintyg, ATA Carnet). Handelskammaren förmedlar även gratis juridisk rådgivning åt medlemsföretagen, auktoriserar GRM-revisorer samt erbjuder varugransknings- och övriga tjänster åt medlemmarna. Uppgifterna har mångfaldigats under det senaste halvseklet.

Handelskammaren som intresseorganisation kommer även i framtiden att arbeta för bättre verksamhetsförutsättningar för företagen i regionen. Ett intimare regionsamarbete som skulle leda till en tydligare och enhetligare profilering av västra Nyland som region skulle säkert underlätta detta arbete och förbättra kommunernas möjlighet att hävda sig i den hårdnande konkurrensen om nya företag.