stadgar

VÄSTRA NYLANDS HANDELSKAMMARES STADGAR
1 § Handelskammarens namn och hemort

1 § Inom det verksamhetsområde som Centralhandelskammaren har fastställt verkar Västra Nylands handelskammare – Länsi-Uudenmaan kauppakamari som en sådan handelskammare som avses i handelskammarlagen och dess hemort är Karis stad.

2 § Handelskammarens uppgifter
För att fullgöra sina uppgifter skall handelskammaren:
– främja näringslivets verksamhetsförutsättningar inom sitt verksamhetsområde och främja företagsamhet, sund konkurrens, internationalisering och marknadsekonomi
– bevaka de gemensamma intressena för näringslivet inom sitt verksamhetsområde samt främja samverkan mellan näringslivet och myndigheterna
– verka som initiativtagare vad gäller de ovan nämnda frågorna och avge utlåtanden till myndigheterna i frågor som gäller näringslivet
– bedriva informations-, publikations-, rådgivnings-, skolnings- och utredningsverksamhet för att främja företagsverksamheten.

Handelskammarens offentliga uppgifter är att: 1) på det sätt som avses i revisionslagen godkänna och utöva tillsyn över revisorer och revisorssammanlutningar samt att
2) bestyrka handlingar i utrikeshandeln.

Handelskammaren kan dessutom sköta andra offentliga uppgifter som den har ålagts att sköta.

3 § Medlemskap i handelskammaren
Medlem i handelskammaren kan vara: 1) en rättsgiltig sammanslutning eller en stiftelse som bedriver näringsverksamhet
2) en enskild näringsidkare
3) en registrerad förening eller en sammanslutning som främjar näringsverksamhet
4) en kommun.

Handelskammaren kan anta privatpersoner som personmedlemmar. En person som på ett särskilt förtjänstfullt sätt har verkat inom handelskammarverksamheten kan vid handelskammarens möte på framställning av styrelsen kallas till hedersmedlem av handelskammaren.
Handelskammarens styrelse fattar beslut om att anta medlemmar i handelskammaren. En medlem i handelskammaren kan utträda genom att meddela därom skriftligen till handelskammarens styrelse eller dess ordförande eller vid handelskammarens möte för att en anteckning därom skall göras i mötesprotokollet.
Handelskammarens styrelse kan utesluta en medlem, om man konstaterar att medlemmen genom sitt förfarande avsevärt har försvårat handelskammarens eller Centralhandelskammarens verksamhet.
En medlem i handelskammaren är skyldig att betala en årlig medlemsavgift till handelskammaren. Också en medlem som utträder ur handelskammaren är skyldig att betala sin medlemsavgift för det år då utträdet sker. Medlemsavgifternas storlek bestäms vid handelskammarens höstmöte. Medlemsavgiften för de sammanslutningar eller stiftelser som bedriver näringsverksamhet samt för de enskilda näringsidkare som är medlemmar bestäms på basis av medlemmarnas omsättning eller det antal anställda som de har eller på basis av en kombination av dessa. För de föreningar och kommuner samt privatpersoner som är medlemmar bestäms var för sig en egen medlemsavgift. Medlemsavgiften skall betalas också för det år då medlemmen i fråga har anslutit sig till handelskammaren, om inte handelskammarens styrelse beslutar annat. Om medlemsavgiften inte har betalats senast vid årets slut, skall handelskammarens styrelse utesluta medlemmen ur handelskammaren. En medlem i handelskammaren är skyldig att till handelskammaren årligen lämna de uppgifter som behövs för att medlemsavgiften skall kunna bestämmas.

4 § Handelskammarens förvaltning
Handelskammarens beslutanderätt utövas vid handelskammarens möten. Handelskammarens verksamhet sköts av styrelsen samt av verkställande direktören biträdd av handelskammarens byrå.
Handelskammarens styrelse kan tillsätta utskott eller sektioner för behandlingen och beredningen av allmänna eller lokala frågor. Styrelsen utnämner utskottens och sektionernas ordföranden och medlemmar för följande kalenderår.
Om Västra Nylands handelskammare eller något av dess organ enligt ett skiljeavtal eller någon annan bestämmelse skall utse en eller flera skiljemän för att avgöra en uppkommande eller redan uppkommen tvist inom näringslivet, är det Centralhandelskammarens skiljenämnd som utför denna uppgift på handelskammarens vägnar.

5 § Handelskammarens möten
Handelskammarens möten är vårmötet och höstmötet. Handelskammarens vårmöte skall hållas senast under maj månad vid en tidpunkt som styrelsen har bestämt och handelskammarens höstmöte senast under december månad vid en tidpunkt som styrelsen har bestämt.
Vid vårmötet skall
1) föregående års verksamhetsberättelse för handelskammaren godkännas
2) bokslutet för föregående år fastställas
3) revisionsberättelsen för föregående år för handelskammaren behandlas
4) beslut fattas om beviljandet av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga
5) beslut fattas om de övriga åtgärder som verksamhetsberättelsen eller bokslutet eventuellt ger anledning till
6) de övriga ärenden som behandlas som har nämnts i möteskallelsen

Vid höstmötet skall 1) verksamhetsplanen, budgeten samt medlemsavgifternas storlek fastställas för det följande året
2) val av ordförande och minst tre och högst fem vice ordförande förrättas vilka utgör handelskammarens styrelse för det följande kalenderåret
3) handelskammarens representanter i Centralhandelskammarens delegation för det följande kalenderåret väljas
4) för det följande kalenderåret väljas två revisorer och två revisorssuppleanter som skall vara revisorer godkända av en handelskammare eller av Centralhandelskammaren
5) de övriga ärenden behandlas som har nämnts i möteskallelsen.

Ett extra möte skall hållas då handelskammarens möte fattar beslut om detta eller då styrelsen anser att det finns anledning till detta eller då minst en tiondedel av handelskammarens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver detta av styrelsen för behandlingen av ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dygn från att kravet på att det skall hållas har framförts till styrelsen.
En personmedlem i handelskammaren har närvaro- och yttranderätt vid handelskammarens möten.
Vid handelskammarens möten leds ordet av handelskammarens ordförande eller av en vice ordförande då ordföranden är jävig eller förhindrad . Kallelser till handelsekammarens möten skall skriftligen tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötena.
Protokollet från ett handelskammarmöte skall undertecknas av mötets ordförande och sekreterare och det skall justeras av två därtill valda personer.
Vid handelskammarens möten har varje medlem avsedd i 3 § 1 momentet en röst. Vid handelskammarens möten gäller i sakfrågor som beslut den åsikt som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, om inte annat har bestämts i dessa stadgar. Vid val blir de personer valda som har fått de högsta antalen röster; om endast en person skall väljas, behövs dock över hälften av de avgivna rösterna för att bli vald. Vid lika röstetal är det ordförandens åsikt som avgör i sakfrågor och lottdragning som avgör vid val. I ett ärende som gäller ändring av stadgarna, upplösning av handelskammaren eller överlåtelse av huvuddelen av handelskammarens egendom gäller som beslut den åsikt som har fått minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

6 § Styrelsen
Handelskammarens verksamhet leds av styrelsen som skall se till att handelskammarens förvaltning sköts och att verksamheten organiseras på ett ändamålsenligt sätt. Till styrelsen hör som ordförande handelskammarens ordförande och vice ordförande. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår. Kallelser till styrelsens möten skall skriftligen tillställas medlemmarna minst sju dagar före mötena. Styrelsen är beslutför då minst en tredjedel av dess medlemmar är närvarande, av vilka en är ordföranden eller en vice ordförande. Vid handelskammarens styrelsemöten gäller som beslut den åsikt som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal är det ordförandens åsikt som avgör i sakfrågor och lottdragning som avgör vid val. Styrelsens protokoll justeras av mötets ordförande. Styrelsen kan i en instruktion utfärda närmare föreskrifter om organiseringen av handelskammarens funktioner.

7 § Verkställande direktören
Handelskammaren har en verkställande direktör som skall se till att de uppgifter som ankommer på handelskammaren sköts i enlighet med de anvisningar och föreskrifter som styrelsen utfärdar.
Verkställande direktören väljs av handelskammarens styrelse.
Uppgifterna för verkställande direktören och andra tjänstemän i ledande ställning kan fastställas i en instruktion som fastställs av handelskammarens styrelse.

8 § Rätt att teckna handelskammarens namn
Handelskammarens ordförande, vice ordförande och verkställande direktör har var för sig rätt att ensamma teckna handelskammarens namn.

9 § Bokslutet och revisionsberättelsen
Handelskammarens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet skall överlämnas till revisorerna senast i slutet av mars följande år. Revisorerna skall avge revisionsberättelsen till styrelsen senast i slutet av april. Styrelsen presenterar bokslutet och revisionsberättelsen för vårmötet.

10 § Ändring av stadgarna
Ett beslut om ändring av stadgarna skall fattas vid handelskammarens möte med två tredjedelars majoritet av de avgivna rösterna. I möteskallelsen skall ändringen av stadgarna nämnas.

11 § Upplösning av handelskammaren och handelskammarens beslut om upplösning
Handels- och industriministeriet kan återkalla handelskammarens tillstånd att verka som handelskammare, om den inte uppfyller de förutsättningar som nämns i 3 § handelskammarlagen.
Beslut om upplösning av handelskammaren skall fattas vid två på varandra följande möten, av vilket det ena skall vara ett ordinarie möte. Vid det senare mötet skall beslutet om upplösning fattas med två tredjedelars majoritet.
Om handelskammaren upplöser sig eller upplöses skall dess tillgångar användas till något almännyttigt ändamål som har nära anknytning till handelskammarens verksamhet, i enlighet med vad handelskammarens sista möte fattar beslut om.

12 § Föreningslagen
Om inte annat följer av handelskammarlagen, tillämpas föreningslagen på handelskammarens verksamhet.
​​​​​​​

13 § Ikraftträdande
Dessa stadgar ersätter Västra Nylands handelskammares tidigare stadgar. Stadgarna träder i kraft 1.1.2003 samtidigt som handelskammarlagen.