Vad gör handelskammaren – verksamhetsplan 2022

 • Handelskamrarnas roll är att skapa regionala, nationella samt globala samarbetsnätverk för företagens och näringslivets behov.
 • Vi befrämjar företagens framgång och tillväxt genom att påverka med effektiv informationsförmedling samt genom att verka som sakkunnig och producera tjänster.

Handelskamrarna har tillsammans kommit överens om följande tema 2022:

 • Regionval och sote
  • Västra Nyland har inte speciellt stora medlemmar inom branschen, enbart mindre verksamhetsställen, hur viktigt är det för oss?
  • Bevarande av periferins service
  • Centralisering i valen så att vi får igenom representanter
 • Riksdagsval
  • Förberedelse och påverkan för att nå Centralhandelskammarens mål på statlig nivå
  • Traditionellt har vi inte tagit stor roll i valarbetet
 • Förbättrande av kontakt till beslutsfattarna
  • Kommunala beslutsfattare
  • Offentliga sektorns beslutsfattare på statlig nivå (Centralhandelskammaren)
  • NTM-centralen, Nylands förbund, ministerierna
 • Effektivera gemensamma agendaren
  • Centralhandelskammaren koordinerar
  • Tammerfors producerar bra saker också åt andra
  • Samarbete med Österbotten och Åland och Helsingforsnejdens handelskammare
  • Tjänsternas utformning (HHJ, Ledning, Ekonomi, Välbefinnande)

Mål och uppgifter

 • Lyckade Handelskammardagar 2022
  • Sponsorer
  • K3 ansvarar för helheten
  • Vårt ansvar är kvällsprogrammet och övrigt fritt program
  • Vi påverkar annars också programmet, vi önskar också få utomstående med
 • Utnyttjande av kunnande och utveckling för att förbättra tillgången på arbetskraft
  • Prioitet, där kunskaps- och arbetskraftsutskottet har en stor roll
  • Vi tar del i det mesta som berör detta
  • Påverkan viktig för regionen och orterna
 • Fungerande infrastruktur och tjänster – för att befrämja regionens verksamhetsförutsättningar
  • Ständig prioritering
  • Det enda av regeringens verksamhetsområden där det finns mycket finansiell frihet, övriga lagstadgade
  • mycket potential då vi fått lite stöd till regionen
  • stora banprojekt och vägprojekt poängteras, hur kunde vi effektivera?
 • Samarbete med offentliga aktörer, handelskamrarna och andra aktörer inom näringslivet
  • Nätverken är vår kraftkälla, annars är vi väldigt små
  • Coronan inverkar då man inte kan träffas – svårare att föra diskussioner
  • Tar mycket tid i anspråk, möteskallelser med kort varsel
  • Västra Nyland bör hållas framme, annars blir inte våra behov synliga, hur kunde man få synligheten ännu bättre?
 • Ordnar evenemang och utvecklar regionens samarbetsnätverk
  • Arbetssäkerhetstema, utvecklande av evenemanget och nätet
  • Johtajaklubi som baserar sig på Helsingforsnejdens handelskammares program
  • HHJ – hyväksytty hallituksen jäsen alumntillfälle?
  • Kontinuitet och regelbundenhet, hur ofta?
 • Befrämjar företagens framgångsmöjligheter och etableringen av nya företag i regionen
  • Enheter
  • Påverkande
  • Media
 • Konkurrenskraftigt Västra Nyland och hållbar offentlig ekonomi
  • Tillsammans skulle vi vara starkare
  • Kommunerna fokuserar på näringslivet och skolningen, Sote är borta => evenemang
  • Sänka murarna?
  • Tiden är inne, grön omställning.
  • Tillväxtpotential, vision o framtiden
 • Öppet samhälle och konkurrens, smidig reglering och minskande av onödig byråkrati
  • Enheter och utskott
  • Ledningen i allmänhet väldigt företagspositiv
  • Hinder uppstår på organisationernas lägre nivåer, egenvälde, egen agenda etc.
 • Exportintygens legalisering
  • Service och kontakt, vi sköter så gott vi kan
  • nätverk
  • ekonomisk betydelse 

Trafikutskott

 • Befrämja ban-, väg- och infrastrukturprojekt. Prioritet på utvecklandet av stamväg 25 och Ring V
 • Fortsatt prioriet för oss, mycket potential
 • Samarbete med kommuner
 • Persontrafiken i framtiden 

Industri och handelsutskott (existrar inte)

 • Förenklande av näringslivets reglering
 • Befrämja goda lagar, utarbetande av föreskrifter och förordningar (Centralhandelskammaren)
 • Vid genomförandet (NMT, kommunerna, ministerierna mm) befrämja företagens verksamhetsmöjligheter on konkurrenskraft yritysten
 • Poängtera företagens betydelse för samhället
 • Förbättra tillgången på arbetskraft
 • Befrämja utrikeshandelns tjänster, internationalisering och internationellt samarbete
 • Locka handeln med i verksamheten

Kunskaps- och arbetsutskottet

 • Utveckla ett utbildningssystem som förbereder för yrke
 • Arbetskraftens inlärning och utbildning bör motsvara den kunskap, insikt och de färdigheter som behövs
 • Befrämja utbildningsinstanserna, studerandes och arbetsplatsernas nätverkande. 

Lokala handelskammarenheter i Raseborg, Hangö och Lojo

 • Enheterna koncentrerar sig på lokal intressebevakning, nätverkande samt att informera om lokala ärenden
 • Verksamheten och hur man kan påverka utvecklas i samarbete med städerna

Utbildning

 • Handelskamrarnas kurser har utvecklats under 2021, hybrid- och distanstillfällena är nutid.
 • Försäljning av skolningstillfällen, marknadsföring och förverkligande i samarbete med andra handelskamrar
 • HHJ livsviktigt, nettoinkomser 2021 ca 40 k€, Alumn!!!
 • Övriga utbildningar ges främst som service
 • Borde få till stånd ordentliga utbildningspaket för ledning, samt inom ekonomi och arbetsskydd- och välfärd.

 Medlemstjänster

 • Gratis telefonrådgivning för våra medlemmar (Helsingforsnejdens handelskammare)
  • Juridiska ärenden
  • Bokföring och revision
  • Ärenden som berör anställningsförhållande
  • Finansiering