Aktuellt

18.12.2020 Brexit ja tavaroiden vaatimustenmukaisuus viennissä

Brexitin siirtymäajan jälkeenkin Yhdistyneen kuningaskunnan (UK) tavaroita koskevat kansalliset lait johdetaan pitkälti EU-pohjaisista säädöksistä, mutta erilaisia muutoksia on tulossa ja vaatimukset pitää tarkistaa. Ajan kuluessa lainsäädännöllisiä eroja voi tulla enemmänkin, ja samalla käsityksen saaminen UK:n vaatimuksista voi muuttua hankalammaksi. Tässä

18.12.2020 Nämä muuttuvat vuoden vaihteessa

16.12.2020 Brexit ja verotus

Iso-Britannia on vielä kuluvan vuoden osallistunut väliaikaisesti EU:n sisämarkkinoihin ja tulliliittoon, siirtymäaika päättyy 31. joulukuuta 2020 EU-eroon. Tämän seurauksena henkilöiden, tavaroiden ja palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen tulee muutoksia. Ero unionista tarkoittaa, että Iso-Britannia eroaa samalla myös kaikista unionin tekemistä kansainvälisistä sopimuksista.

14.12.2020 Krister Lundqvist fortsätter som ordförande

Västra Nylands handelskammares styrelse 2021 Ordförande: Krister Lundqvist, Selcast Oy Ab (Raseborg) Medlemmar: Raseborg: Tommi Knaapinen, Ralf Ajalin Oy Hangö: Kristian Seppänen, Harald Pihl och Joachim Lund, ViskoTeepak Lojo: Jari Nikkinen, Sappi Europe och Tiina Jokisuu Nordea bank Abp

19.11.2020 Hyödynnä tarjolla olevia julkisia rahoituslähteitä yritystoiminnan eri vaiheisiin

Maailmanlaajuinen koronapandemia näyttää yhä vain jatkuvan ja tilanteen pitkittyminen aiheuttaa yrityksille monenlaisia haasteita. Yritysten kannattaa tutustua ja hyödyntää tarjolla olevia julkisia rahoituslähteitä toimintansa turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Ohessa tiivis kooste koronarahoituksista ja myös muista julkisista rahoituslähteistä ja palveluista yritystoiminnan kehittämistä varten.

19.11.2020 Työntekijän takaisinottaminen

Työsopimuslain kuudennessa luvussa on säännös (6 §) työntekijän takaisin ottamisesta. Säännöksen myötä työnantajalla on työn tarjoamisvelvollisuus tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla tai yrityssaneerausmenettelyn yhteydessä irtisanomalleen työntekijälle, jonka työsuhde on jo päättynyt. Tätä kutsutaan työnantajan takaisinottovelvoitteeksi, joka on syytä erottaa työsuhteen aikaisesta

19.11.2020 Advisory Boardin jäsenen vastuusta

Mikä on Advisory Board? Osakeyhtiön hallitus on osakeyhtiölain mukainen toimielin, jonka jäsenet ovat myös vastuussa yhtiön toiminnasta. Vastuu voi huonossa tapauksessa realisoitua vahingonkorvauksena yhtiölle, sen osakkeenomistajalle tai ulkopuoliselle. Sitä vastaan on syytä varautua vastuuvakuutuksella (jonka yhtiö ottaa) ja esimerkiksi startup-yritysten

19.11.2020 Miten toimia, kun tietomurto yrityksessä kohdistui henkilötietoihin?

Miten toimia, kun tietomurto yrityksessä kohdistui henkilötietoihin? Henkilötietojen käsittelystä säädellään useassa eri säädöksessä. Tärkeimpiä näistä ovat esimerkinomaisesti EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), tietosuojalaki ja laki yksityisyyden suojasta työelämässä. GDPR sisältää yksityiskohtaisia määräyksiä mm. siitä, miten rekisterinpitäjän tulee informoida rekisteröityjä, kun kysymyksessä

19.11.2020 Bort från gatorna och börja studera

Vi har under de senaste dagarna följt med ett speciellt skådespel från ett land, som anser sig vara en förebild för den fria världen, som beskyddare eller väktare. Vi är nöjda eller missnöjda beroende på hur vi ser på saken.

1.10.2020 Elvytys ja vastuu

Vaikeista asioista päätettäessä vastuu on raskasta kantaa ja on vaikeaa löytää vastuun kantajia. Jatkan tästä teemasta, josta Jouko Lindholm kirjoitti muutama päivä sitten. Päätöksiä on tehtävä ja niitä kannattaa tehdä, koska siten yhteiskuntamme kehittyy ja menestyksemme on niistä riippuvainen. Kannatamme