Solig och trevlig sommar!

Hangö-Hyvinge banan elektrifieras äntligen! Många har talat och verkat för banan i årtionden och har därmed all orsak att vara nöjda. I många sammanhang har vi argumenterat för och motiverat behovet av elektrifiering. Näringslivet, industrin och handeln har nytta av den positiva klimat- och imagepåverkan samt av lägre kostnader som projektet medför. Det är svårt att hitta ett bättre och nyttigare projekt, det har varit vårt och Riihimäki-Hyvinge handelskammares viktigaste projekt under en längre tid.

Vi har under början av året deltagit i Nylands förbunds möten som omfattat sex olika ämnesområden. I dessa har man diskuterat förverkligandet av vård- och landskapsreformen samt planläggningen av Nyland 2050. Speciellt affärernas pedantiska planläggningsbeslut har ältats gång på gång. Till planen har också tillsatts olika nya skyddsbeteckningar, om vilkas tolkning åsikterna kommer att gå isär. De senaste mötesärendena har handlat om den nya regeringens målsättning att nå 75 % sysselsättningsgrad och om trafikstrategin. Förhoppningsvis ger de resultat, båda är mycket utvecklingsinriktade projekt.

Problemet med att få utbildning, kunskap och arbetskraft att mötas har diskuterats. Förståelsen har ökat på läroanstalter och arbetsplatser. Positiv verksamhet för att råda bot på problemet sker på många håll men en klar enhetlig lösning verkar inte finnas. Det finns både mindre och större utvecklingsidéer och experiment. På hösten ser vi hur långt det har burit. Bekanta er i nyhetsbrevet med de nya kurser som Novia erbjuder. Kurserna behöver fyllas! Vänligen var aktiva och marknadsför dessa i er organisation samt i allmänhet.

Trafiken, logistiken och infrastrukturen är fortfarande de viktigaste målen för intressebevakning. Grundförbättringsmålen för riksväg 25, stamväg 51s utvecklande till att bli en intelligent trafikled samt ökad säkerhet för stamväg 52 är goda exempel på eftersträvansvärda projekt. Det är skäl att få flera smidiga trafiklösningar och öka på säkerheten, särskilt på vägar med livlig tung trafik.

Persontrafiken förtjänar ett eget kapitel. Förutsättningen för samhällsutvecklingen är utmärkt kommunikation. I dagens värld betyder det i klartext utvecklande av spårtrafik. Alla är säkert överens om att Lojo behöver spårtrafik. Förutom Lojo kan man i framtiden motivera det för Vichtis, Nummela, Karrkila, Veikkola och Hista. Man kunde anta att Helsingfors skulle förorda detta eftersom det då skulle frigöra Tölö och Böle trafikleder från trafikstockningar för att inte nämna miljöpåverkan och människors välbefinnande.

Kustbanan då? Den bör utvecklas för att tjäna samhällen längs banan, från Hangö till Helsingfors och Åbo. På något sätt måste man sedan ännu få Åboborna till Helsingfors! Ser ni motsättningarna som bildas i regionen? Jag ser utvecklingsbehov och möjligheter. Utvecklingszonen som löper genom området från Helsingfors till Åbo gör att vårt geografiska läge är utmärkt.

Export- och importlogistiken flyttas i framtiden bort från Helsingfors, varför skall långtradarna täppa till gatorna och andra livligt trafikerade trafikleder i tätorten. Vi har utrymme och snabba kommunikationer förutsatt att vi ännu jobbar lite för att förbättra lederna. Gods kommer snabbare till Helsingfors via Hangö än Nordsjö. Näringslivets godstrafik volymer går huvudsakligen vidare i Finland.

För övrigt anser jag att vår regions planläggning och reglering kunde effektiveras.

Som sommarläsning rekommenderar jag denna gång TED och Reddits innehåll på nätet.

Eero Hettula