Eero Hettula: Finland på fötter

Finland på fötter

Enligt Finansministeriets uppskattning kommer Finlands ekonomiska tillväxt att vara endast hälften av de övriga Nordiska ländernas tillväxt. Detta närmast p.g.a brist på kunnigt folk och brist på invandring. Vi behöver också investeringar i näringslivet. Vi har en tendens att glömma att   grunden för vår välfärd är beroende av nationalekonomins tillväxt och konkurrensförmåga.

Invandringen främjas inte utan bedöms mycket kritiskt. Varför? Det är skäl att luckra upp kriterierna för invandring, det går att skärpa dem igen om man lyckas få för stor rusning till Finland. Förutom arbetsrelaterad invandring bör man så fort som möjligt integrera i arbetet de flyktingar som redan finns här. Arbetet bör vara trevligt och nyttigt för Finlands ekonomiska tillväxt.

Vårt kunnande är beror på oss själva. Enligt de enkäter som handelskammaren gjort har företagen i Västra Nyland permitterat och sagt upp färre än i övriga delar av landet. I företagens intresse finns en vilja att trygga personalens välmående och utveckla allas kunnande. Då arbetsuppgifterna förändras behövs förutom ny kunskap, ny kunnig arbetskraft. Utnyttjande av automatik, robotik och digitalisering kräver ständiga förbättringar på arbetsplatserna. Alla bör själva ansvara för att utveckla sitt kunnande enligt dagens krav.

Handelskamrarna har mycket vetskap om företagens situation, beredskap och behov. ”Knappheten i kunnandet kommer att vara en av de mest centrala utmaningarna i utvecklingen av konkkurrensförmågan”, konstaterar Centralhandelskammarens ledande expert Mikko Valtonen. Situationen är likadan i alla branscher eftersom de arbetsföras antal minskar i takt med pensionering. Investeringarna hjälper inte heller om man inte kan fylla kunskapsbristen.

Glädjande är att inflyttningen till Västra Nyland har ökat, hoppas utvecklingen fortsätter och stärks. Vår regions potential bör utnyttjas och t.e.x behöver man få ännu flera fritidsboende att bli kvar i regionen som arbetskraft och permanent boende. Arbetsplatser erbjuds i många branscher.

I Västra Nyland har vi goda möjligheter till utbildning. En sträng reglering gäller för vårt utbildningssystem. Vi behöver mera rörlighet och finansieringslösningar med vilka man kunde styra utbildningen till att motsvara arbets- och näringslivets behov.