VERKSAMHETSÅR 2015

År 2015 var Västra Nylands handelskammares 67. verksamhetsår.

Trafik-, arbetskrafts- och utbildningsfrågor, kommunernas näringslivspolitiska struktur, samt det internationella samarbetet har utgjort tyngdpunktsområden för handelskammarens verksamhet.

Utskottens och de lokala enheternas arbete samt utbildningstillfällena har bildat stommen för verksamheten. Handelskammaren har aktivt påverkat, fört fram regionen samt ökat regionens synlighet i synnerhet på tillfällen arrangerade av ELY-centralen, Nylands förbund och Team Finland.

Genom ett samarbetsavtal med Helsingforsnejdens handelskammare erbjuds medlemmarna nu förutom avgiftsfri rådgivning av våra egna experter även rådgivning av Helsingforsnejdens handelskammares sakkunniga. Rådgivningstjänsterna är heltäckande: 1. arbetsförhållande- och personalfrågor, 2. beskattning, samfunds- och avtalsrätt, 3. bokföring, ekonomi och revison samt 4. internationella ärenden.

Handelskammaren har kontinuerligt under verksamhetsåret informerat sina medlemmar om aktuell lagstiftning, EU-frågor, utbildning och övriga för näringslivet viktiga frågor genom sitt medlemsbrev.

Handelskammarens byrå har gett service åt exportföretagen genom att bestyrka ursprungsintyg och övriga dokument. Då det för kunden har varit möjligt har ursprungsintygen legaliserats elektroniskt.

Hemsidornas och medlemsbrevens utveckling har påbörjats. Fortfarande finns det mycket att förbättra inom ITC området och handelskammaren bör också kunna följa den digitala utvecklingen.

Handelskammaren hade i slutet av år 2015 sammanlagt 241 medlemmar. Medlemsantalet steg med sju medlemmar.

HANDELSKAMMARENS ORGANISATION

Vårmötet hölls 19.5.2015 i Urheiluopisto Kisakeskus utrymmen i Raseborg.

 • verksamhetsberättelsen för år 2014 godkändes
 • bokslutet för år 2014 fastställdes
 • de redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet
 • Johnny Åkerholm höll anförande om Finlands ekonomiska tillstånd
 •  Raseborgs stadsdirektör Tom Simola presenterade sig (innan han tillträdde tjänsten)

Höstmötet hölls 9.12.2015 i Karis Telefons utrymmen i Karis.

 • Verksamhetsplanen 2016 fastställdes
 • Budgeten för år 2016 godkändes
 • Förtroendevalda för år 2016 utsågs
 • Ilkka Lakaniemi från Centralhandelskammaren inledde med digitaliseringens betydelse för Finland och Karis Telefons Henrik Ekblom klargjorde för betydelsen av opitskt fiber i framtidens digitalisering.

Till handelskammarens styrelseordförande valdes verkställande direktör Krister Lundqvist från Raseborg och till styrelsens övriga medlemmar, Janne Planting och Simo Jutila från Lojo, Lars Björklöf från Raseborg samt Tomas Sjödahl och Joachim Lund från Hangö.

GRM Eva Packalén och GRM Lars-Ove Backman valdes till ordinarie revisorer för år 2015. GRM Tove Lindström – Koli och GRM Anu Blomster valdes till revisorssuppleanter.

Till medlemmar i Centralhandelskammarens delegation valdes Krister Lundqvist,  Janne Planting, Lars Björklöf samt Tomas Sjödahl och Joachim Lund.

HANDELSKAMMARENS STYRELSE 2015

Ordförande, verkställande direktör Krister Lundqvist samt övriga  medlemmar; Tapani Sirkkanen(flyttade bort från orten under året), Janne Planting, Lars Björklöf, Joachim Lund och Tomas Sjödahl.

Handelskammarens styrelse sammankom sex gånger under verksamhetsåret.

HANDELSKAMMARENHETER

I Västra Nylands handelskammare verkar tre regionala handelskammarenheter: Hangö, Lojo och Raseborg. Ingå hör till Raseborgs enhet. I enheternas verksamhet prioriterades frågor av lokal karaktär. I Hangö hölls fyra möten, i Raseborg tre och i Lojo två. Enheternas sammansättning har förnyats under året. Förnyelseprocessen fortsätter under år 2016.

UTSKOTT

Revisionsutskottet sammankom fyra gånger under år 2015 och behandlade de uppgifter som den tillgivits.

Revisionsutskottets verksamhet upphörde 31.12.2015 då patent- och registerstyrelsen tog över ansvaret för revisionsverksamheten. Ett välförtjänt tack till alla som deltagit i verksamheten under åren.

Trafikutskottet sammankom tre gånger under verksamhetsåret.

I enlighet med den målsättningen som trafikutskottet har omfattat koncentrerades intressebevakningen på att främja elektrifieringen av Hangö-Hyvinge banan samt på grundförbättringen av riksväg 25. Vi har infört nya tillvägagångssätt för att aktivt göra regionen ännu mera känd. Utgångspunkten då vi bevakar våra intressen bör vara Västra Nyland, inte huvudstadsregionen.

Personalutskottet bytte namn till det mera beskrivande namnet kunskaps- och arbetskraftsutskottet. Utskottet sammankom under året fyra gånger. Vi koncentrerade oss på att planera ett system där  näringslivets kunskapsbehov och utbudet av utbildning bättre motsvarar varandra.

VÄSENTLIGA EKONOMISKA HÄNDELSER UNDER BOKSLUTSÅRET

 • Handelskammarens bokslut visar ett ekonomiskt negativt resultat
 • Soliditeten har försämrats jämfört med tidigare år
 • Personalkostnaderna har varit exceptionellt höga p.g.a. bytet av verkställande direktör
 • Inkomsterna för kursverksamheten har ökat avesvärt

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN OCH SEMINARIER

Under år 2015 ordnade Västra Nylands handelskammare sammanlagt 17 tillfällen, föregående år 12.

I utbildningstillfällena deltog under året 244 personer, tidigare år 184.

ÖVRIG VERKSAMHET

Handelskammarens verkställande direktör har varit medlem bl.a i

 • Ring-V projektets styrgrupp
 • ELY-centralens arbetsgrupper
 • Team Finland regionala arbetsgrupp
 • Kasvukraft verksamheten
 • Lojo E-18 projektstyrgruppen (utveckling av markanvändningen vid knutpunkter)
 • Hangö Koverhar stygrupen
 • Säkraste arbetsgivare utmaningen

HANDELSKAMMARENS PERSONAL

Som handelskammarens verkställande direktör har fungerat DI Eero Hettula. Som sekreterare har fungerat Heidi Nyman.

Styrelsen